WhatsApp icon

mulkiyet.com - GIZLILIK & KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI ...

GIZLILIK & KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca veri sorumlusuna https://mulkiyet.com ‘a (“Kurum”) yazılı olarak başvurarak bilgi edinme imkânınız bulunmaktadır.


AMAÇ

İşbu başvuru formu ile kişisel verilerinizin

 1. işlenip işlenmediğini öğrenme
 2. işlenmişse bilgi talep etme
 3. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 4. yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme
 5. eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme
 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme
 7. aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme
 8. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 9. kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz

BAŞVURU SÜRECİ

Kurumumuz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Kurumumuz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir. Başvurunun Kurumumuz hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret İlgili Kişi’ye iade edilir.

BAŞVURUNUN İÇERİĞİ

Tarafınızca verilmiş olan bilgilerin doğru ve güncel olması gerekmekte olup, Kurumumuz işbu form içeriğinde yanlış ya da eksik bilgi verilmesi ya da yetkisiz başvuru sebebiyle doğabilecek taleplerden ötürü sorumluluk kabul etmemektedir. Kurumumuz, veri güvenliğini teminen kimlik tespiti amacıyla tarafınızdan ilave bilgi ve belge (örn. Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar.

İSTİSNAİ HALLER

Öte yandan aşağıda belirtilen hallerin Kanun kapsamında olmaması sebebiyle bu konulara ilişkin talep yöneltme hakkı doğmayacaktır:

 1. Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 2. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 4. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 5. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
 6. Aşağıdaki durumlarda ise yalnızca oluşan zararın karşılanmasını talep hakkı doğacaktır.

 7. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 8. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 9. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 10. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

BAŞVURU YÖNTEMİ

Yukarıdaki bilgileri ışığında Kurumumuzun Nuhkuyusu Cad.No:197 Üsküdar İş Merkezi, Kat:3, 34664 Bağlarbaşı,Üsküdar,İstanbul adresinde yer alan ticari merkezine göndereceğiniz iadeli taahhütlü mektup veya şahsen ibraz edeceğiniz form ile veya info@botainsaat.com adresinden güvenli elektronik imzanız ile başvurabilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ

Adı Soyadı:
Cep Telefonu:T.C. Kimlik Numarası:
Ev Telefonu:E-posta adresi:
Adres:

TALEP VE İSTEKLER

Mevcut Konumunuz

MüşteriZiyaretçi
Çalışanİş ortağı
ÖğrenciVeli
Eski ÇalışanDiğer:

Kurumumuz içerisinde iletişimde olduğunuz birimimiz:

Talepleriniz

 1. Kurumunuz nezdinde kişisel verilerim işleniyor mu?
 2. Kişisel verilerimin işlenme faaliyetleri nelerdir?
 3. Kişisel verilerimin işlenme amacı nedir?
 4. Kişisel verilerim yurt içinde veya dışında üçüncü kişilere aktarılıyor mu?
 5. Kişisel verilerime ilişkin aşağıda belirttiğim şekilde düzeltme talebim bulunmaktadır. (Bu talebinizi düzeltme talebinizin olduğu bilgileri açıkça belirterek ve doğru veya tamamlayıcı bilgileri gösteren belgeleri ibraz ederek yöneltmeniz gerekmektedir.)
 6. Aşağıda belirttiğim kişisel verilerime ilişkin silme talebim bulunmaktadır. (Sebebinin belirtilmesi gerekmektedir.)
 7. Aşağıda belirttiğim kişisel verilerime ilişkin anonimleştirme talebim bulunmaktadır. (Sebebinin belirtilmesi gerekmektedir.)
 8. Düzeltme ve/veya silme talebimin aşağıda belirtilen kişilere bildirilmesi talebim bulunmaktadır
 9. Kişisel verilerimin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle oluşan zararımın giderilmesi talebim bulunmaktadır. (Zararın gerekçeli ve belgeli olarak belirtilmesi gerekmektedir.)

Başvurunuza Verilecek Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemi

 1. Yukarıda belirtmiş olduğum adresime gönderilmesini istiyorum
 2. Yukarıda belirtmiş olduğum E-posta adresime gönderilmesini istiyorum
 3. Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İlgili Kişi

Ad-SoyadTarih- İmza